Uniunea pentru România

Partidul România Mare (PRM)


Uniunea pentru România

Sănătate:

> Constituirea unui fond capitalizat de asigurări de sănătate, capabil să asigure tuturor românilor servicii medicale gratuite, de cea mai bună calitate.

Educație; Cercetare:

> Reconstrucţia întregului sistem de învăţămînt de toate gradele, astfel încît acesta să fie capabil să asigure formarea de profesionişti de înaltă calificare, educaţi în respectul faţă de semeni, faţă de natură, faţă de istoria, tradiţiile şi valorile civilizaţiei româneşti şi universale.

Justiție și anticorupție; Democrație:

> Îndepărtarea de la conducerea statului român a clasei politice care a adus ţara în actualul dezasatru economic, social, politic şi moral. Aducerea la conducerea statului român a unor personalităţi care s-au remarcat ca profesionişti competenţi şi ca luptători pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor românilor, pentru apărarea suveranităţii şi independenţei României.
> Modificarea raportului între democraţia directă şi cea reprezentativă, prin transformarea referendumului în principala formă prin care se exercită suveranitatea poporului. Poporul poate adopta legi, prin referendum, prin care completează, modifică, sau abrogă legile adoptate de Parlament. Poporul poate demite orice ales, prin referendum, în cazul în care alesul a încălcat contractul electoral.
> Nimeni nu poate ocupa aceeaşi funcţie publică electivă pentru mai mult de două mandate. Durata mandatului pentru orice funcţie publică electivă este de 4 ani.
> Toate autorităţile statului vor fi separate şi independente. Nici una nu va mai putea interveni în treburile celorlate. Preşedintele nu mai numeşte nici judecători, nici procurori, nici membri în CNA, nici judecători la Curtea Constituţională. Îi numeşte pe membrii Guvernului, pentru activitatea cărora răspunde, în faţa poporului, care îl poate demite. Parlamentul nu mai numeşte pe nimeni. Adoptă legi şi nimic mai mult.
> Scoaterea justiţiei de sub controlul politicienilor, prin numirea magistraţilor de către Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti, ales de popor.
> Confiscarea tuturor averilor dobîndite prin acte de corupţie, sau alte infracţiuni.
> Anularea tuturor privatizărilor şi retrocedărilor frauduloase, trimiterea în judecată şi condamnarea tuturor celor care se fac vinovaţi de deposedarea poporului român de avuţia acumulată în proprietate publică pînă în anul 1989, sancţionarea lor cu închisoare pe viaţă şi confiscarea întregii averi.
> Formarea unei noi clase politice, educată în spiritul apărării şi promovării intereselor naţionale.
Punerea în operă a acestui proiect de ţară se poate face numai prin implicarea tuturor românilor patrioţi, femei şi bărbaţi, tineri şi vîrstnici, hotărîţi să readucă România pe drumul progresului şi civilizaţiei.
 

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

> Asigurarea unei creşteri economice accelerate, durabile şi sustenabile, prin crearea de noi capacităţi de producţie, noi locuri de muncă, creşterea salariilor şi pensiilor, ceea ce va permite întoarcerea acasă a tuturor românilor plecaţi din ţară, ca şi stoparea exodului tinerilor români în afara graniţelor ţării, în căutarea unui trai mai bun.

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> Stoparea declinului demografic care ameninţă existenţa poporului român şi promovarea unei politici de redresare a natalităţii, în primul rînd, prin creşterea accelerată a nivelului de trai al populaţiei.
> Constituirea unui fond capitalizat de pensii publice, capabil să asigure românilor pensii cel puţin egale cu salariul mediu cîştigat în timpul vieţii active.

Cultură; Culte:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tineret; Sport:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Finanțe publice și buget:

> Democratizarea şi românizarea capitalului utilizat în economia naţională, prin adoptarea Legii Cojocaru privind construcţia economiei democratice, o economie în care majoritatea capitalului intră şi rămîne în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor ţării.
> Schimbarea mecanismului de distribuire şi redistribuire a avuţiei creată în economia naţională. În prezent, aproape două treimi din avuţia creată în economie este însuşită de noii proprietari ai capitalului, oligarhi autohtoni şi străini, cea mai mare parte fiind transferată în afara ţării. Prin aplicarea Legii Cojocaru, muncii îi vor reveni două treimi din PIB, proprietarii capitalului trebuind să se mulţumească cu o treime, aşa cum se întîmplă în ţările civilizate ale lumii.
> Constituirea unui fond suveran de investiţii, alimentat, în principal, din impozitul progresiv pe marile averi, şi utilizat pentru împroprietărirea cetăţenilor cu capital productiv: terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente etc., precum şi pentru crearea de capital public, care să fie utilizat la exploatarea resurselor naturale şi a activităţilor economice cu caracter strategic.

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Politică externă:

> Revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, astfel încît aceasta să nu devină o nouă Uniune Sovietică, ci o Uniune de state suverane şi independente. Uniunea Europeană trebuie astfel concepută încît să asigure libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor, dar să permită fiecărui popor să-şi exercite plenar suveranitatea naţională.
> Interzicerea vînzărilor de terenuri şi capitaluri către străini. Recuperarea tuturor terenurilor şi capitalurilor acaparate de străini după data de 22 decembrie 1989.

Apărare; Siguranța cetățeanului:

> Întărirea capacităţii de apărare a ţării. Refacerea industriei de armament. Cu bani de la fondul suveran de investiţii.
> Interzicerea amplasării de baze militare străine pe teritoriul naţional, interzicerea intrării şi staţionării de trupe străine în teritoriul naţional, pe timp de pace, interzicerea participării Armatei Române, pe timp de pace, la operaţiuni militare desfăşurate în afara teritoriului naţional, cu excepţia celor cerute de Carta ONU.
> Garantarea siguranţei cetăţenilor şi destructurarea clanurilor interlope.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> Reindustrializarea României, prin reconstrucţia întreprinderilor industriale distruse în ultimul sfert de secol şi construcţia de noi întreprinderi. Cu bani de la fondul suveran de investiţii.

Energie; Mediu:

> Exploatarea tuturor resurselor naturale ale ţării numai de către întreprinderi cu capital public românesc, în beneficiul tuturor românilor, cu tehnologii nepoluante şi cu grijă pentru următoarele generaţii de români.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

> Oprirea procesului de distrugere a agriculturii, a ţăranului român şi a satului românesc. Ţăranii români vor primi de la fondul suveran de investiţii sumele de bani de care vor avea nevoie pentru a-şi crea ferme ţărăneşti familiale, care să aibă în proprietate, în medie, peste 20 de hectare de teren agricol şi/sau silvic, precum şi un număr corespunzător de animale şi păsări, dar şi capitalul necesar pentru crearea întreprinderilor care să prelucreze produsele agricole.
Tot cu bani de la fondul suveran de investiţii vor fi irigate toate cele 9 milioane de ha de teren arabil al ţării, ceea ce ne va permite să asigurăm securitatea alimentară a poporului român şi să devenim un exportator net de produse agroalimentare.

Infrastructură; Construcții:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Fonduri europene:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

> Protejarea sacralităţii familiei prin definirea constituţională a căsătoriei ca uniune între un bărbat şi o femeie.
> Eliberarea României de sub ocupaţia oligarhiei financiare transnaţionale. Scoaterea ţării din starea de colonie.
> Transformarea României într-o ţară suverană şi prosperă, iubită de cetăţenii săi şi respectată de toate popoarele lumii.
> Adoptarea unei noi Constituţii a României, care să redea poporului român suveranitatea naţională de care a fost deposedat prin Constituţia adoptată în anul 1991, revizuită în anul 2003. Membrii UNIUNII pentru ROMÂNIA îşi însuşesc proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României, iniţiat de Grupul pentru România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523/12.07.2016 şi se angajează să acţioneze pentru promovarea şi adoptarea acestui proiect constituţional.
> Reconstrucţia statului român pe baza valorilor morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti: credinţa în Dumnezeu; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare.
> Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al II-lea război mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional, în vigoare, şi a consimţămîntului liber exprimat al populaţiei care locuieşte pe teritoriile desprinse de la statul român.

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul partidului, care poate fi consultat integral, aici.