România – a 7-a putere economică a Europei

Partidul Alianța Liberalilor şi Democraților (ALDE)


România – a 7-a putere economică a Europei

Sănătate:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Educație; Cercetare:

> Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare
> Continuăm marile proiecte de infrastructura: Laserul de la Măgurele (ELI-NP) și Centrul internațional pentru cercetări avansate “Fluvii, Delte, Mări Danubius“ de la Murighiol, proiecte finanțate din fonduri europene si care ne plasează in fruntea ariei de cercetare europene in domeniile respective.
> Sprijinim excelenta și meritocrația în Cercetare Dezvoltare si Inovare (CDI).
> Specialiștii din domeniul cercetării fundamentale și al cercetării productive vor fi scutiți de plata impozitului pe salariu, pe modelul TIC, pe care, de asemenea, îl vom menține

Justiție și anticorupție; Democrație:

> Susținem adoptarea Legii lobby-ului,pentru a deosebi între lobby și traficul de influență

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

> Un număr de peste 5 milioane de locuri de muncă (cu cca 500.000 mai mult decât în prezent) care să-l depășească pe cel al pensionarilor de asigurări sociale
> Ajutoare pentru formare
> Ajutoare pentru recrutarea și încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați și a lucrătorilor cu handicat
> Ajutoare sociale pentru transportul rezidenților din regiunilor îndepărtate

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> Creșterea corespunzătoare a veniturilor populației
> În anul 2020, salariul mediu net poate ajunge la 3000 de lei și pensia medie la 1.500 lei
> Dezvoltarea clasei de mijloc, ca bază a stabilității economico-sociale a țării și îmbunătățirea competitivității IMM-urilor

Cultură; Culte:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tineret; Sport:

> Ajutoare pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale

Finanțe publice și buget:

> Investiții publice de peste 6% din PIB:
- Investițiile publice vor fi prezentate în mod distinct, in legea bugetară, pentru a putea fi monitorizate corespunzător
- Viziunea investițională va fi multianuală
- Investiiile publice vor fi făcute pe criterii de oportunitate și de eficiență economică
- Pactul fiscal trebuie renegociat pentru a permite un deficit bugetar de 2,5 - 3%, în conformitate cu Tratatul de la Maastricht, deficit destinat integral investițiilor
- Semestrial Guvernul va prezenta public stadiul îndeplinirii Programului celor 100 de miliarde de euro
> Creștere medie, anuală, de cel puțin 5%, a Produsului Intern Brut
> Punerea accentului pe convergența reală, creșterea eficienței economice și a calității vieții
> Preocuparea pentru creșterea PIB potențial, nu numai a PIB real
> Îndeplinireacondițiilor de echilibru economic simultan cu cele ale dinamicii economice
> Îmbunătățirea lanțurilor valorice
> Crearea Fondului pentru Investiții și Dezvoltare (FID), o componentă esențială a Programului celor 100 de miliarde de euro, cu resurse din: privatizări, dividende ale companiilor la care statul este acționar, emisiuni de titluri de stat către populație. Până în 2020 se estimează că FID ar putea avea o capitalizare de 3-5 miliarde de euro. Fondul selectează domeniile în care urmează să investească, după criterii cum ar fi competitivitate ridicată (electronică, electrotehnică, construcții de mașini, IT etc.), inovare/cercetare (cercetare fundamentală și productivă, biotehnologii, robotică, fabricație aditivă etc.), utilizarea eficientă a resurselor și creșterea lanțurilor valorice (prelucrarea minereurilor, fire și fibre naturale, sere, prelucrarea lemnului și produselor agricole, petrochimie, brand-uri românești, turism etc.), eficiența energetică ( bio-masă, microcentrale de producere a energiei electrice și termice, reducerea intensității energetice etc)
> Totalul ajutoarelor de stat, derulate prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Economiei se pot ridica la cca 2 miliarde de euro. Prin intermediul Ajutorului de stat pot fi atrase, suplimentar, 2-3 miliarde de euro din mediul privat
> Înființarea Bancii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BROD) - Capitalizarea inițială a BROD va fi de 200 milioane de lei; Creditele vor fi rambursabile, iar sursele de rambursare ale creditelor vor fi emisiuni de titluri municipale tranzacționabile
> O nouă viziune: interes nu doar pentru PIB real ci și pentru cel potențial. PIB potențial este un concept-cheie în elaborarea prognozelor, a strategiilor de dezvoltare precum și pentru evitarea pro-ciclicităților
> Reducerea pierderilor din economie
> Creșterea vitezei de rotație a banilor

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

> Cu scopul de a atrage resurse pentru Fondul pentru Investiții și Dezvoltare (FID), propunem următoarele:
- Companiile cu capital majoritar de stat își vor vinde participațiile până la limita a 49 %, păstându-și pachetulmajoritar.
- Companiile listate vor utiliza, pentru tranzacționarea acțiunilor,Bursa de Valori București
- Pentru companiile în care statul are o poziție minoritară se va evalua pozibilitatea vinderii, prin aceleași proceduri,a pachetului minoritar

> Înființarea Bancii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BROD) - pe modelul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), BROD va susține proiecte ale administrațiilor locale
> Inversarea raporturilor dintre stat și mediul privat, înlăturarea discriminărilorși abuzurilor față de proprietatea privată și capitalul românesc
- Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor TIC în administrație și aplicarea procedurii „o singură dată”, în vederea facilitării interacțiunii dintre mediul de
afaceri și autorități

Politică externă:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Apărare; Siguranța cetățeanului:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> Susținerea IMM-urilor, a capitalului românesc, este un obiectiv strategic al ALDE și se va realiza prin:
- Impozit forfetar între 1% și 3% opțional, în funcție de obiectul de activitate pentru toate IMM-urile cu cifră de afaceri de până la 200.000EUR și simplificarea evidențelor contabile și fiscale ale IMM-urilor,
- Îmbunătățirea accesului acestora la inovare ( facilitarea transferului tehnologic, dezvoltarea serviciilor de consultanță în afaceri pentru IMM, stimularea creăriide clustere inovative etc.
- Facilitarea accesului la piețele externe (crearea de platforme pentru parteneriatul în afaceri, colaborare transfrontalieră, susținere pentru participare la târguri și expoziții etc)
- Creșterea accesului la finanțare (promovarea instrumentelor financiare inovative, valorificarea oportunităților de finanțare din Planul Junker, consolidarea instrumentelor de garantare și contragarantare, asigurarea unui Fond special pentru finanțarea microîntreprinderilor etc.)
- Stimularea acțiunilor care sporesc productivitatea muncii și înființarea unui Centru Național de Productivitate
- Dezvoltarea sectorului IMM-urilor în contextul inițiativelor bio-economice ale UE
- Introducerea în grila Ajutorului de stat a criteriului implicării industriilor orizontale autohtone
- FID va contribui la finanțațarea IMM, a proiectelor start-up, a schemelor de ajutor de minimis sau pentru coinvestire alături de business angels
> Susținem tânăra generație de investitori privați și Prima afacere:
- In cadrul programelor START Guvernul va aloca ajutoare financiare nerambursabile pentru Prima afacere. Suma minimă alocată anual va fi de 500 de milioane de lei, cu posibilitate de creștere, în funcție de numărul aplicanților. Plafonul nerambursabil acordat va fi de până la 200 000 de lei.
- CEC va lansa programe speciale pentru susținerea Primei afaceri
- Prima afacere va fi scutită de impozitul pe venitul salarial și contribuții sociale datorate de angajator pentru o perioadă de trei ani
- Autoritățile fiscale și Camerele de Comerț vor oferi consultanță gratuită inițiatorilor Primei afaceri. Catalogul instrumentelor de finanțare pentru antreprenori va fi un instrument deosebit de util pentru tinerii întreprinzători
> Înlocuirea lohn-ului cu brand-uri românești și creșterea preocupării nu doar pentru producție, ci și pentru design, marketing și servicii post-vânzare
> Susținerea progamului Prima afacere prin ajutoare de la stat
> Ajutoare destinate IMM, sub forma de ajutoare pentru investiții, ajutoare de exploatare și ajutoare pentru accesul IMM la finanțare
> Dezvoltarea clasei de mijloc, ca bază a stabilității economico-sociale a țării și îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
> Încurajăm ca firmele să devină operatori cheie ai inovării. Finanțarea cercetării va face parte din domeniilede predilecțieale FID și ale ajutorului de stat
> Densitatea IMM-urilor trebuie crescută în zonele unde acestea se situează sub medie

Energie; Mediu:

> Ajutoare pentru protecția mediului
> Companiile din domeniul energetic vor fi susținute pentru programele investiționale. Cele peste 1 miliard de euro deținute de companiile de stat vor fi implicate în proiecte investiționale
> Vor fi elaborate, în consens cu legislația europeană, scheme de susținere pentru marile unități consumatoare de energie, în procesul lor de modernizare.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

> Modernizarea agriculturii:
- Sustinem asocierea fermierilor în Cooperative agricole mari, cu operațiuni integrate. Cooperativele agricole nou înființate vor avea, scutire de impozit pe profit timp de cinci ani și scutire de impozit pe terenul agricol.
- Susținem aplicarea legislației privind extinderea și modernizarea sistemelor de irigații. Statul va aloca sumele necesare în acest sens. Plata serviciilor de irigații se va face prin acordarea unor facilități pentru contractele pe termen lung încheiate de fermieri, propunându-ne ca până în 2020 să avem cel puțin 1 milion de hectare irigate.
- Terenurile cu destinație agricolă vor putea fi cumpărate numai de fermieri, persoane fizice și juridice, cu experiență în domeniu de minim 5 ani (carnet de producător/carnet de comerciant)
- Vom acționa pentru încadrarea băuturilor din gospodăriile individuale ca produse tradiționale, cu regimul fiscal adecvat produseor tradiționale europene
- Susținem construirea lanțurilor de depozite pentru producția de cereale, cu acordarea unor certificate de depozit tranzacționabile
- Susținem includerea în domeniile susținute prin Programul celor 100 de miliarde de euro, a industriilor prelucrătoare de produse agricole (panificație, legume-fructe, lactate, produse animale etc.). Situația actuală în care exportămgrâu și importămfăină nu mai poate fi tolerată
- Producția de sere va beneficia de o susținere deosebită, prin acordarea unor ajutoare din partea statului. România poate deveni cel mai mare producător de legume din Europa.
> Uriașele decalaje dintre mediul urban și cel rural trebuie reduse prin adoptarea Pachetului minim de confort rural, valabil pentru fiecare comună (drumuri asfaltate între comune, alimentare cu apă și gaze, canalizare, existența unui cămin cultural, a unui sediu adecvat pentru primărie, a unui dispensar, a școlilor și grădinițelor care îndeplinesc normele de autorizare etc.) Este fundamentală includerea populației active de la țară în piața muncii și cointerearea specialiștilor din agricultură,
a medicilor și a cadrelor didactice să locuiască și să activeze în mediul rural.

Infrastructură; Construcții:

> Ajutoare regionale
> Ajutoare pentru infrastructurile locale
> Înființarea Bancii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BROD) - Proiectele prioritare vor fi destinate modernizării infrastructurii (aeriene, rutiere, feroviare, sanitare, școlare, construcțiilor de locuințe etc.)
> Guvernul va susține construirea a 20.000 de locuințe în perioada 2016-2020
> Locuințele vor putea fi achitate prin credite de tip ipotecar, iar prețul de vânzare al fiecărui metru pătrat de construcție va fi cu maxim 15% mai mare decât prețul de construcție
> Prin Buget va fi asigurată prima pentru Băncile de locuințe, potrivit legii, în sumă de până la 1 miliard de lei. Aceasta va asigura pentru aceeași destinație, potrivit experienței ultimului deceniu, o economisire de până la 5 miliarde de lei din partea populației
> BROD va contribui la finanțarea, de către administrațiile locale, în mediul urban și rural, a locuințelor de serviciu, destinate închirierii pentru specialiști, cadre medicale sau didactice care lucrează în localitățile respective
> Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni
> Un program special va fi demarat pentru susținerea orașelor mici, monoindustriale, utilizând programele de Ajutor de stat de la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Economiei
> Pentru fiecare județ vor fi stabilite cel puțin trei obiective locale sau regionale ce vor fi realizate pe duratamandatului noului Guvern

Fonduri europene:

> Mărirea absorbției fondurilor europene

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

> Investiții străine de peste 5 miliarde de euro anual
> Rată a investițiilor de 30% din PIB
> Inversarea raporturilor dintre stat și mediul privat, înlăturarea discriminărilorși abuzurilor față de proprietatea privată și capitalul românesc
- Eliminarea din legislație a tuturor clauzelor avantajoase pentru stat în raport cu contribuabilii
- Crearea unui Comitet ANAF-Patronate de armonizare a metodelor de control
- Instituirea egalității în drepturi între stat și privat în Codurile juridice, inclusiv în ceea ce privește pe apărătorii acestora, procuror și, respectiv, avocat
- Eliminarea controalelor și amenzilor excesive și responsabilizarea funcționarilor cu atribuții de control
- Îmbunătățirea procesului de consultare și cooperare dintre administrație și mediul de afaceri
> Susținem capitalizarea Bursei de Valori București (BVB)
- În perioada următoare se va evalua posibilitatea vinderii pe bursă a acțiunilor statului, în raport cu ponderea participațiilor statului
- Pentru alimentarea FID și BROD statul va emite titluri de stat tranzacționabile la bursă
- FID va utiliza BVB pentru vinderea participațiilor sale la companiile listate
- Companiile care vor utiliza BVB pentru atragerea de resurse financiare (Initial Public Offering - IPO) vor beneficia de deduceri fiscale echivalente celor pentru dobânda bancară. Deducerile din profitul impozabil vor avea la bază evaluări anuale ale evoluțiilor de pe piața creditului.
> Reducerea efectelor migrației: Înființarea Ministerului pentru Repatriere:
- Introducerea în grila privind Ajutorul de stat a unui punctaj suplimentar acordat investitorilor care se repatriază sau asigură locuri de muncă celor care se reîntorc
- Scutirea de impozit pe salariu pe o perioadă de cinci ani pentru românii repatriați, indiferent de specificul locului de muncă
- Scutirea de impozit pe profit pentru o perioadă de cinci ani firmelor deținute de repatriați
- Facilități privind utilizarea unor active ale statului și accesul la utilități, cu concursul administrației locale
- Crearea, prin intermediul Ministerului Economiei, a unor programe speciale de finanțare, în sumă de 400 de milioane de euro în patru ani (cu un plafon de 50 000 de euro/afacere), cu posibilitatea suplimentării acestuia
- Derularea unor programe susținute de CEC și fondurile de garantare și contragarantare, cu facilități de creditare
> legislația economică se va supune condițiilor cerute de smart regulation
- Vor fi evitate măsurile intervențonistecare distorsionează libera concurență
- Vor fi preferate măsurile care presupun o combinație de politici economice, pentru ca măsurile să fie corelate
- Vor fi preferate soluțiile de tip win-win, astfel încât legea să nu separe mediul de afaceri în câștigători și perdanți
- Elaborarea legislației se va baza pe evaluări de impact și verificări ex-post
- Aplicarea principiilor „Only once”, „Think small first” și ”One in one out” din „Small Business Act” vor fi preluate și în legislația noastră specifică
- Legislația trebuie să fie stabilă și, în ce privește modificările, predictibilă, prin consultarea partenerilor sociali, prin evitarea ordonanțelor de urgență și a utilizării excesive a normelor de aplicare
- Legislația trebuie să fie simplă, ușor de înțeles și necostisitoare pentru mediul de afaceri
> Autoritatea de Administrare a Activelor Statului va fi organizată în fond de investiții și va fi listată la bursă
> Va fi realizată o hartă a parcurilor eco-industriale ce trebuie promovate. Ele vor valorifica activele nefolosite ale statului și vor fi realizate de administrațiile locale
cu implicarea fondurilor europene
> Vor fi încurajate industriile de vârf ( biotehnologiile, robotica, fabricația aditivă etc.)

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

> Înțelegerea importanței resurselor non-monetare
> Îmbinarea corectă a orizonturilor de timp și a priorităților prin asumarea unor proiecte naționale
> Utilizarea eficientă a resurselor naturale disponibile

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul de guvernare al partidului, care poate fi consultat integral, aici.